Zwierzęta

 • Ważne informacje dla osób podróżujących do UE

 • Dobrostan Zwierząt

  BAZY ODPOCZYNKU ZWIERZĄT W UE

  BAZY ODPOCZYNKU ZWIERZĄT W POLSCE  

  • Wykaz zatwierdzonych punktów kontroli zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1255/97 z dnia 25 czerwca 1997r., dotyczącym kryteriów wspólnotowych dla punktów kontroli oraz zmieniającym plan trasy określony w Załączniku do Dyrektywy 91/628/EWG (pobierz)
    

  POLSKIE PUNKTY WYJŚCIA BYDŁA REFUNDOWANEGO

  • Bezledy
  • Kuźnica Białostocka
  • Kukuryki/Koroszczyn
  • Korczowa
  • Gdynia
  • Warszawa
    

  INFORMACJE O SYSTEMIE NAWIGACJI 

  • W nawiązaniu do rozdziału VI p.4 Załącznika I do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2005 z dn. 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97, środki transportu przewożące w transportach długotrwałych(powyżej 8 godz.) domowe nieparzystokopytne gatunki domowego bydła, owiec, kóz i świń, powinny być zaopatrzone w system nawigacji, umożliwiający określenie danych zawartych w dzienniku podróży, znajdującym się w załączniku II sekcja 4 oraz informacji dotyczących otwarcia/zamknięcia klapy załadunkowej. Informacje zawarte w systemie nawigacji muszą być udostępnione podczas granicznej kontroli weterynaryjnej w BIP Korczowa. 

   

  DOJAZD TRANSPORTÓW ZWIERZĄT DO GRANICY BEZ OCZEKIWANIA W KOLEJCE  

 • Wwóz zwierząt - zgłoszenie do kontroli weterynaryjnej

  CVEDA dla zwierząt  (pobierz)
  (podstawa prawna - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2004 z dnia 18 lutego 2004 r z późn. zmianami)

   

  Wskazówki dotyczące wypełniania (pobierz)

 • Odprawa czasowa rejestrowanych koni wprowadzanych do ue na okres krótszy niż 90 dni

  • Wprowadzanie koni rejestrowanych dozwolony jest wyłącznie z państw trzecich lub ich części znajdujących się w wykazie, który stanowi załącznik do decyzji 2004/2011/UE,
  • Przesyłce musi towarzyszyć świadectwo zdrowia ustanowione decyzją 92/260/UE, gdzie podane są szczególne warunki przywozowe dla każdego państwa trzeciego lub grup państw trzecich, uwzględniające sytuację koni w danym państwie trzecim lub jego części i musi:
  1. być wystawione w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym załadunek;
  2. być wystawione w co najmniej jednym z oficjalnych języków państwa członkowskiego przeznaczenia oraz w jednym z języków państwa członkowskiego, w którym przeprowadza się inspekcję podczas przywozu;
  3. towarzyszyć zwierzętom w oryginale;
  4. zaświadczać, że zwierzęta spełniają wymagania dyrektywy 2009/156,
  5. składać się z pojedynczej kartki;
  6. być wystawione dla pojedynczego konia
  • Konie muszą być identyfikowane i posiadać paszport zgodny z rozporządzeniem (UE) 504/2008,
  • Konie mogą być wprowadzane przez posterunki kontroli granicznej zatwierdzone do kontroli koni kat. E - zgodnie z załącznikiem I decyzji 2009/821/WE.
  • Posterunek kontroli granicznej powinien być poinformowany o przesyłce przez osobę odpowiedzialną co najmniej jeden roboczy dzień przed spodziewanym terminem wjazdu zwierząt na terytorium UE w formie dokumentu CVED, stanowiącego załącznik 1 do rozp. (UE) 282/2004,
  • Zgłoszenie do kontroli weterynaryjnej, po przybyciu koni na granicę, odbywa się przez złożenie oryginału dokumentu CVED z wypełniona częścią 1.

  Aktualne wzory światectw do pobrania tutaj

  •                                                                                                          

  •                                                           

 • Graniczny Inspektorat Weterynarii
  w Korczowej

  37-522 Młyny

 • tel. +48 16 628 23 42

  Godziny urzędowania:
  czynne całodoobowo

  korczowa.griw@wetgiw.gov.pl

FRESH-LEMON Script logo