Komunikat - klauzula RODO

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wobec których czynności ustawowe wykonuje Graniczny Lekarz Weterynarii

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie
informujemy, że:

1) współadministratorem danych osobowych:

a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),

b) w ramach zadań realizowanych przez Granicznego Lekarza Weterynarii w Korczowej jest Graniczny Lekarz Weterynarii w Korczowej, który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:

a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. 22 623 24 81,

b) w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Korczowej, 37-552 Młyny : korczowa.griw@wetgiw.gov.pl; tel. 16-6282342

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania ustawowych zadań realizowanych przez granicznego lekarza weterynarii, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

4) dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony
w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym
 i  archiwach;

5) dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;

6) każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7) mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do granicznego lekarza weterynarii;

9)  Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.

  •                                                                                                          

  •                                                           

 • Graniczny Inspektorat Weterynarii
  w Korczowej

  37-522 Młyny

 • tel. +48 16 628 23 42

  Godziny urzędowania:
  czynne całodoobowo

  korczowa.griw@wetgiw.gov.pl

FRESH-LEMON Script logo