Struktura

Struktura Inspekcji Weterynaryjnej


Działalność Inspekcji Weterynaryjnej opiera się na:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 ze zm.);
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z późn. zmianami);
Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.);
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm);
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (Dz. U. Nr 200 poz. 2057 ze zm.).;
Zarządzania Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW, Nr 3);
Rozdział 2 Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej szczegółowo ustala organizację i funkcjonowanie Inspekcji Weterynaryjnej. Organami Inspekcji są:
1) Główny Lekarz Weterynarii;
2) wojewódzki lekarz weterynarii, jako kierownik wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie,
3) powiatowy lekarz weterynarii, jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej,
4) graniczny lekarz weterynarii.
Zadania w/w organów wykonują:
1) lekarze weterynarii i inne osoby zatrudnione w Inspekcji oraz lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania określonych zadań;
2) osoby nie będące lekarzami weterynarii wyznaczone do wykonywania czynności o charakterze pomocniczym.
Inspekcją kieruje Główny Lekarz Weterynarii, który jest powoływany Prezesa Rady Ministrów spośród osób wyłonionych na podstawie otwartego i konkurencyjnego naboru na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa.
Główny Lekarz Weterynarii podlega ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa
Organem doradczo ?opiniodawczym Głównego Lekarza Weterynarii jest Rada Sanitarno ?Epizootyczna.
Organem wyższego stopnia w zakresie właściwości instancyjnej organów Inspekcji Weterynaryjnej, przez którą rozumiemy właściwość organu do weryfikacji decyzji wydanej przez organ, w stosunku do powiatowego jest wojewódzki lekarz weterynarii, w stosunku zaś do wojewódzkiego lekarza weterynarii i granicznego lekarza weterynarii ? Główny Lekarz Weterynarii.
Graniczny lekarz weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy granicznego inspektoratu weterynarii. W ramach granicznego inspektoratu funkcjonują graniczne posterunki kontroli zatwierdzone na podstawie odrębnych przepisów.

  •                                                                                                          

  •                                                           

 • Graniczny Inspektorat Weterynarii
  w Korczowej

  37-522 Młyny

 • tel. +48 16 628 23 42

  Godziny urzędowania:
  czynne całodoobowo

  korczowa.griw@wetgiw.gov.pl

FRESH-LEMON Script logo